Menu
+48 500 361 654

RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z SPEED TRANS Wojciech Galara, (dalej zwane „SPEED TRANS” ).


1. Przewoźnik / Zleceniodawca oraz SPEED TRANS, jako strony umowy na realizację usług transportowych lub spedycyjnych (dalej zwane „Umowa”) działają jako indywidualni administratorzy danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które to przetwarzanie odbywa się w celu niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
2. W zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Stron wynikających z Umowy, SPEED TRANS będzie przekazywać Partnerowi handlowemu dane osobowe odbiorców lub nadawców towarów, swoich Klientów lub podwykonawców oraz dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, a Partner handlowy będzie przekazywał SPEED TRANS dane osobowe swoich pracowników oraz współpracowników (dalej „Dane Osobowe”).
3. Gdy Dane Osobowe są odbierane przez SPEED TRANS, SPEED TRANS staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH”).
4. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, gdy Dane Osobowe są odbierane przez Partnera handlowego (m.in. przewoźnik, zleceniodawca, spedytor) , Partner handlowy staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH. Partner handlowy może przetwarzać Dane Osobowe przekazywane mu przez SPEED TRANS wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla wykonania Umowy.
5. Partner handlowy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych przekazywanych mu przez SPEED TRANS oraz innych danych, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa SPEED TRANS, do których Partner handlowy mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
6. Partner handlowy niezwłocznie poinformuje SPEED TRANS o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych mu przez SPEED TRANS w związku lub w trakcie wykonywania Umowy, w tym w szczególności w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
7. Partner handlowy zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające lub mogące posiadać dostęp do Danych Osobowych udostępnionych mu przez SPEED TRANS w związku z wykonywaniem Umowy do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z nim, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej;
8. Partner handlowy zobowiązany jest umożliwić SPEED TRANS lub upoważnionemu przez SPEED TRANS audytorowi przeprowadzanie audytów i inspekcji w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia
prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzania przekazanych mu przez SPEED TRANS Danych Osobowych.
9. Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania, w imieniu SPEED TRANS, każdemu swemu pracownikowi lub współpracownikowi klauzuli informacyjnej- Zał. nr do 2 do niniejszego dokumentu.
10. W przypadku przekazania przez Partnera handlowego do SPEED TRANS danych osobowych go dotyczących, SPEED TRANS informuje Partnera handlowego w sprawie przetwarzania danych osobowych w Zał. nr 1 do niniejszego dokumentu- Klauzula informacyjna dla Partnerów handlowych.
11. Partner handlowy zobowiązany jest zapłacić SPEED TRANS odszkodowanie za wszelkie szkody wywołane naruszeniami przez Przewoźnika regulacji dotyczących przetwarzania lub ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. Przez szkodę rozumie się także nałożenie na SPEED TRANS kary pieniężnej przez właściwy organ nadzoru z powodu naruszenie z winy Przewoźnika zasad ochrony Danych Osobowych określonych w ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH oraz zasądzenie od SPEED TRANS jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, której dane były przetwarzane z winy Partnera handlowego z naruszeniem zasad ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
Zał. nr 1 do ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z SPEED TRANS Wojciech Galara. (dalej zwane „SPEED TRANS” )
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Partnerów handlowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEED TRANS
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a SPEED TRANS, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a SPEED TRANS.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
4. SPEED TRANS będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SPEED TRANS. Państwa dane będą przekazywane Klientom SPEED TRANS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem SPEED TRANS jest należyte wykonanie umów/ zleceń (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy).
5. Ponadto SPEED TRANS będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym.
6. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.
7. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, SPEED TRANS stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
12. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami pod następującym tel.: 0048523200642 e-mail: stgalara@gmail.com


Zał. nr 2 do ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z SPEED TRANS Wojciech Glara, (dalej zwane „SPEED TRANS” )
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA LUB WSPÓŁPRACOWNIKA PODWYKONAWCY SPEED TRANS:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEED TRANS
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a SPEED TRANS, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a SPEED TRANS.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
4. SPEED TRANS będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SPEED TRANS.
5. Państwa dane będą przekazywane Partnerom handlowym SPEED TRANS (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem SPEED TRANS jest należyte wykonanie umów zawartych z Partnerami handlowymi (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy).
6. Ponadto SPEED TRANS będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.
7. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, SPEED TRANS stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
9. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
10. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
11. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
12. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
13. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami pod następującym tel.: + 0048500361654 , e-mail: stgalara@gmail.com

Have you heard of Flex Steroids Pharmacy Store ? The best products for the best athletes!
Używaj tylko nowych żyletek do golenia dla wygodnego golenia
Stop working with broken software. Now you will have Perpetual license on the best 2D drafting soft - AutoCAD LT and work fast!